DRAGON FESTIVAL

Posádka “Buď lepší“ vytvorila svoju prvú vlnu na brehu trenčianskeho Váhu v máji 2010 a začali sme pravidelne organizovať prvé tréningy. Stále k nám pribúdajú noví členovia, ktorí  majú chuť si zatrénovať na amatérskej úrovni, alebo  len tak si vyskúšať pádlovanie na dračej lodi.

Tento rok organizujeme aj preteky malých dračích lodí ktoré budú 24. – 25. augusta 2018. 

SMALL DRAGON BOAT FESTIVAL

Buď lepší – small Dragon Boat Festival,
Trenčín, 24. – 25. augusta 2018

MIESTO: Lodenica TTS. Mládežnícka 6777/6, 911 01 Trenčín
ORGANIZÁTOR : PROMOLINE PLUS, s.r.o., eventová agentúra, BUĎ LEPŠÍ, o.z.,
ŠTARTOVNÉ: Juniori U18 80, – €,
Ženy  100, – €.
OPEN, MIX: 150, – €.
Firmy a Hobby 180, – €.

Číslo účtu: SK 46 0200 0000 0037 5521 40 51, do poznámky v tvare “Dragon – názov tímu”. Prosíme uhradiť do 22.8.2018 prevodom na účet. Po tomto termíne je štartovné o 20 € vyššie.

Konečná uzávierka prihlášok je v stredu 22.8.2018, alebo do naplnenia kapacity. 

Predbežný časový harmonogram závodov:

Streda 22.8. 2018

 
Uzatvorenie prihlášok, deadline uhradenia štartovného, rozlosovanie jázd.

Piatok 24.8. 2018
16:00 – 18:00 hod
18:00 – 19:00 hod

 
Tréningové jazdy (30 min). V prípade záujmu treba objednať vopred
Závod 1 km (OPEN – nerozhoduje zloženie posádky, tím musí mať vlastného kormidelníka)

Sobota 25.8. 2018
8:30 hod
9:30 hod
12:30 hod
13:00 hod
18:00 hod

 
Porada kapitánov (všetky tímy)
Závod 200 a 500 m OPEN, ŽENY, U18
Slávnostné otvorenie a vyhodnotenie OPEN, ŽENY, U18
Závod 200 a 500 m MIX, FIRMY A HOBBY
Vyhodnotenie víťazov a ukončenie pretekov

pdf-512

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu.

Súťažné pravidlá:

V súlade s medzinárodnými pravidlami dračích závodov. Kapitánom budú vysvetlené na porade.

Kategórie: 10 miestne dračie lode

Vytvorte si vlastný tím z 8-10 pádlujúcich a 1 bubeníka
Kormidelníka a dračie lode zabezpečí usporiadateľ

Firmy a Hobby: 
Juniori U18 : 
ŽENY*:
OPEN:
MIX**:

V posádke musia byť minimálne 2 pádlujúce ženy. (Hobby – prvé preteky v sezóne)
Ročníky 2000 a mladší / So súhlasom rodičov
Čisto ženské posádky.
Nerozhoduje zloženie posádky (môže byť čisto mužská posádka).
V posádke musia byť minimálne 4 pádlujúci opačného pohlavia.

*Ak sa prihlásia minimálne 3 posádky, pôjdu samostatný závod. Inak budú priradené do kategórie Firmy a Hobby.
**Ak sa prihlásia minimálne 3 posádky, pôjdu samostatný závod. Inak budú zaradené do kategórie OPEN.

Registrácia

Pridajte členov do tímu/ alebo vyplnené tlačivo “vyhlásenie članov tímu”a prineste na zraz kapitánov

Ľutujeme, registrácia je momentálne vypnutá.

Ľutujeme, registrácia je momentálne vypnutá.

pdfs-512.png.6032017addac747c4360d6a0f5e572a0

Vyhlásenie členov tímu

pdfs-512.png.6032017addac747c4360d6a0f5e572a0

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

pdfs-512.png.6032017addac747c4360d6a0f5e572a0

Pravidlá pre bezpečnosť

Tím Kategória Trať
1. Technodrát Firmy a Hobby 200, 500
2. Perpetuum Immobile Firmy a Hobby 200, 500
3. DRAGONFLY Firmy a Hobby 200, 500
4. BONUSKO Firmy a Hobby 200, 500
5. DRACO COR Mix 200, 500
6. Dukla Dragons 'A' Open 200, 500
7. Buď lepší Mix Mix 200, 500, 1000
8. HK AS Trenčín Juniori U18 200
9. Neptún klub Piešťany Mix 200, 500, 1000
10. Dračia légia Trenčín Mix 200, 500, 1000
11. Pobřežní hlídka Mix 200, 500, 1000
12. Volkswagen Slovakia Dragons Mix 200, 500
13. Team SLSP, a.s. Firmy a Hobby 200, 500
14. Zlomene Padla Mix 200, 500
15. factcool Firmy a Hobby 200
16. Zepelin Firmy a Hobby 200, 500
17. Straznice Ženy 200, 500

Organizuje

Spoluorganizátor

Partneri

Článok I.

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľomosobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) jeBuď lepší, o. z., so sídlom Kubranská cesta 184/263, 911 01 Trenčín, IČO: 42 151 619 (ďalej len: “prevádzkovateľ”).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: poštová adresa: Kubranská cesta 184/263, 911 01 Trenčín, email: lobo@budlepsi.sk

Osobnými údajmisú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu.

Článok II.

Zdroje spracovávaných osobných údajov, zákonný dôvod a účel spracovania

osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré získal na základe vyplnenia registrácie na internetovej stránkewww.budlepsi.sk,pričom tieto sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 1. plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

 2. oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je vybavenie Vašej registrácie (t.j. registrácie za účelom zabezpečenia miesta/ Vašej účasti na športovom podujatí) a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom; pri registrácii na internetovej stránkewww.budlepsi.sk,sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie Vašej registrácie (meno, priezvisko, emailový a telefonický kontakt). Poskytnutie uvedených osobných údajov je predpokladom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany Prevádzkovateľa.

Článok III.

Doba spracovávanie a uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),

 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Článok IV.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, realizácii platieb na základe zmluvy, osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, osoby zaisťujúce marketingové služby.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do krajín mimo Európskej Únie alebo medzinárodnej organizácii.

Článok V.

Práva dotknutej osoby – Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo naprístup k svojim osobným údajom,

 • právo naopravu osobných údajov,

 • právo naobmedzenie spracovania osobných údajov,

 • právo navymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, za predpokladu, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku II. ods. 11, osobné údaje sa spracúvali nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov,

 • právo na výmaz osobných údajovza predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

 • právo na obmedzenie spracúvaniaosobných údajov, pokiaľ napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa článku II. ods. 11, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,

 • právo na prenosnosť údajov, (t.j. získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov),

 • právo kedykoľveknamietať voči spracúvaniu jej osobných údajovz dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie,

 • právokedykoľvek odvolať svoj súhlasso spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule

 • právopodať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajovv prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Článok VI.

Osobitné ustanovenia

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, najmä technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním z internetového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov.

ARCHÍV 2018

Kontakty

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ SME TU PRE KAŽDÚ VAŠU OTÁZKU, PODNET, NÁVRH NA ZLEPŠENIE.

PROMOLINE PLUS, s. r. o.

Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín
IČO 50571656
DIČ 2120390998

Organizácia eventu

(Firmy a marketing)
Tel.: 0905 724 197
info@promoline.sk

Organizácia závodu a tréningy

(Tímy)
Tel.: 0905 911 890
lobo@budepsi.sk